दिनांक २९/०४/२०२३ रोजी मौजे ज्ञानगंगापूर तालुका खामगाव येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य जीवनातील गरज व खरीप हंगामात बीज प्रक्रिया कशी करावी या बाबत मार्गदर्शन केले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →