पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत बोर्डी, शिवपूर, मरोडा, डगाव, अकोली जहागीर, दिनोडा व वढाई सटवाई ता. अकोट जि.अकोला येथे पौष्टिक तृणधान्य पिकाचे मिनिकीट वाटप करण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला

Learn More →