दि. 18 मे 2023 रोजी मौजे आंबे, ता. पेठ, जि. नाशिक येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्ये कार्यक्रम , MREGS फळबाग लागवड योजना , खरीप पेरणी नियोजन व ग्राम कृषी विकास आराखडा संब धित कृषी विभागाकडून माहिती देण्यात आली.

दि. 18 मे 2023 रोजी मौजे आंबे, ता. पेठ, जि. नाशिक येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्ये कार्यक्रम , MREGS फळबाग लागवड योजना , खरीप पेरणी नियोजन व ग्राम कृषी विकास आराखडा संब धित कृषी विभागाकडून माहिती देण्यात आली.

दि. 18 मे 2023 रोजी मौजे आंबे, ता. पेठ, जि. नाशिक येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्ये कार्यक्रम , MREGS फळबाग लागवड योजना , खरीप पेरणी नियोजन व ग्राम कृषी विकास आराखडा संब धित कृषी विभागाकडून माहिती देण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →