कृषीभूषण सर्जेराव आप्पा पाटील, मु. पो. किसरुळ, ता. पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर यांचा 25 एकर शेतीमध्ये उन्हाळी नाचणीचा नाविन्यपुर्ण प्रयोग.

कृषीभूषण सर्जेराव आप्पा पाटील, मु. पो. किसरुळ, ता. पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर यांचा 25 एकर शेतीमध्ये उन्हाळी नाचणीचा नाविन्यपुर्ण प्रयोग.

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर

Learn More →