दिंनाक १४/०३/२०२३ रोजी पाक कला स्पर्धे मधे सहभागी प्रमाण पत्र देताना जि.अ.कृ.अ. मा. श्री एस. जी. डाबरे , कृषि उपसंचालक मा.श्री. वि.रा.बेतीवार, ब्रम्हकुमारी आश्नम चिखली येथील दीदी उपस्थित होत्या

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →