मौजे खरावडे मुळशी येथे प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती मोहीम कार्यक्रम घेण्यात आला यावेळी विद्यार्थ्यांना पौष्टिक तृणधान्य पोषणमूल्ये व आहारातील महत्त्व या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले.मंथ ऑफ मीलेट च्या अनुषंगाने राजगिरा व इतर बियाणे ओळख करून देण्यात आली.

मौजे खरावडे येथे प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती मोहीम कार्यक्रम घेण्यात आला यावेळी विद्यार्थ्यांना पौष्टिक तृणधान्य पोषणमूल्ये व आहारातील महत्त्व या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले.मंथ ऑफ मीलेट च्या अनुषंगाने राजगिरा व इतर बियाणे ओळख करून देण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →