दिग्विजय ज्युनिअर कॉलेज व माध्यमिक विद्यालय सांगिसे येथील विद्यार्थ्यांना पोष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व याबाबत मार्गदर्शन केले तसेच शाळेतील शेतीसंबंधी उपक्रमांना भेटी देऊन मार्गदर्शन केले उदा. रोपे तयार करणे, दशपर्णी अर्क तयार करणे, गुट्टी कलम तयार करणे , या प्रकल्पाची पाहणी करून मार्गदर्शन केलेमंडळ कृषी अधिकारी खडकाळा.कृषी पर्यवेक्षक श्री.व्ही.वाय.धेंडे साहेबकृस ए.के.पारधी

दिग्विजय ज्युनिअर कॉलेज व माध्यमिक विद्यालय सांगिसे येथील विद्यार्थ्यांना पोष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व याबाबत मार्गदर्शन केले तसेच शाळेतील शेतीसंबंधी उपक्रमांना भेटी देऊन मार्गदर्शन केले उदा. रोपे तयार करणे, दशपर्णी अर्क तयार करणे, गुट्टी कलम तयार करणे , या प्रकल्पाची पाहणी करून मार्गदर्शन केले
मंडळ कृषी अधिकारी खडकाळा.
कृषी पर्यवेक्षक श्री.व्ही.वाय.धेंडे साहेब
कृस ए.के.पारधी

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →