मौजे पाटोदा ता.येवला येथे आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष जनजागृती

मौजे पाटोदा येथे आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष जनजागृती करताना सोबत मा. प.स.सदस्य श्री अशोकराव मेगाने ,सरपंच बोराडे, मा.उपसरपंच देशमुख,ग्राम. प.सद सदस्य मुलांनी,स.सो.चेरमन बोरनारे,शेतकरी लाभार्थी

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →