आंतराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ च्या अनुषंगाने मौजे भामेर ता. साक्री जि. धुळे  येथे प्रचार प्रसिद्धी करण्यात आली यावेळी कृषि सहाय्यक श्रीमती. मिनाक्षी वाघ यांनी शेतक-यांना मार्गदर्शन केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे

Learn More →