प्राजकसत्ताक दिनानिम्मित ध्वजरोहन प्रसंगी – मा. नामदार श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील मंत्री ,महसूल तथा पालक मंत्री अहमदनगर तसेच मा.जिल्हाअधिकारी श्री . डॉ.राजेंद्र भोसले व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी अहमदनगर श्री शिवाजी जगताप .

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अहमदनगर

Learn More →