मौजे शिवापूर येथे NFSM अंतर्गत रब्बी ज्वारी प्रकल्पातील ज्वारी बियाणे शेतकऱ्यांना वाटप केले व अझोटोबॅक्टर व PSB जिवाणू संवर्धक बिजप्रक्रिया करून पेरणी करणे बाबत मार्गदर्शन करताना कृषि सहाय्यक, श्रीमती. साळुंके व उपस्थित शेतकरी

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →