०४/०५/२०२३ रोजी खरीप पूर्व सभा घेण्यात आल्या त्या मध्ये सोयाबीन उगवणक्षमता तपासणी प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले व आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य मधील महत्व सांगताना श्रीमती धनश्री थोरात (कृ.से.) मौजे बोराळा खु. ता. जळगाव जामोद

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →