मा. विभागीय कृषि सह संचालक अमरावती श्री. किसनजी मुळे, मा. श्री. संतोषजी डाबरे जि.अ.कृ.अ. बुलडाणा यांनी समर्थ विद्यालय दे.राजा येथील विद्यार्थ्यांना पाककला स्पर्धे मध्ये पारितोषिक देऊन सन्मानित करताना

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →